Ansøg

Al henvendelse til fonden i forbindelse med ansøgning om støtte er skriftlig og går via fondens administrator.

Ansøgning kan finde sted på et særligt ansøgningsskema, der kan hentes her. Benyttes ansøgningsskemaet ikke, skal ansøgningen som minimum indeholde de oplysninger, som der bedes om i ansøgningsskemaet.

Hent ansøgningsskema

Ansøgningen skal vedlægges de for ansøgningen relevante bilag om ansøger, om projektet og dets sammenhæng med andre initiativer, mv.

Der er ikke fastsat bestemte terminer for, hvornår der kan søges støtte.
Senest 14 dage efter fondens modtagelse af en ansøgning bekræftes modtagelsen af fondens administrator.
Fondens bestyrelse behandler som hovedregel ansøgningen på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelsen af ansøgningen. Der må påregnes op til 2-3 måneders behandlingstid.

Bestyrelsen kan afslå ansøgningen, imødekomme den umiddelbart eller gå i dialog med ansøger om projektet og om de nærmere vilkår, der skal opfyldes, for at projektet kan støttes.

Der gives som hovedregel ingen begrundelser for, at en ansøgning ikke kan imødekommes.
Fonden må til enhver tid offentligt tilkendegive, hvilke projekter, der har fået støtte, og hvor stor støtten er, men fonden er ikke forpligtet hertil.

Efter projektets afslutning skal fondens bestyrelse have en grundig information om projektets forløb og resultater vedlagt en revisorerklæring om, at den ydede støtte er anvendt efter formålet.